กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
  กลุ่มอำนวยการ     ตำบลลอมคอม อำเภอพล จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

More...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Kkn3 No Corruption

 

ปราศจากคอรัปชั่น  ยึดมั่นธรรมาภิบาล......

More...
Kkn3 No Corruption

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

กลุ่มงานอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   ศูนย์เครือข่ายฯ & รายชื่อประธานศูนย์ฯ สพป.ขก.3
   ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่
   ข้อมูลเขตบริการ สพป.ขก.3
   นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขก.3
    บทบาทหน้าที่ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ
   อำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
   อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
 
เอกสาร คู่มือ
    สื่อการสอนออนไลน์ (On line) ป.1–ม.3
    คู่มือครู(คลังความรู้)
    บัญชีราคากลาง ICT66
    คู่มือการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ
    คู่มือการสรรหา ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
    คู่มือการใช้งานระบบ www.info.go.th
    แนวปฏิบัติของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
    การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีพ.ศ.2567
    คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก GECC
    คู่มือปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    Music VDO เพลงอ้อมกอดขอนแก่น เขต 3
Breaking News
  Latest News
กลุ่มอำนวยการ สพป.ขก.เขต 3 ยินดีต้อนรับ

 

 
Social Network

QRcode กลุ่มอำนวยการ (สพป.ขก.3)
Line ID : edkhonkaen3
 
QRcode One Stop Service KKN3 (สพป.ขก.3)

 

| ศธ.360 | Obec Channel | ObecTV | Zoom | GoogleMeet | ครูวันดี| GoogleYoutube |
รวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัย  | Canvafacebook | Kahoot| Info | Kapook |
| Google mapShopee | Lazada | Major Cineplex | เรื่องเล่าเช้านี้ | ไทยรัฐนิวส์โชว์ |
| Netflix | TrueID TV | Google Earth | Movie2Free | 037HDmovie |

Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      46 คน

สถิติเดือนนี้:   1594 คน

สถิติปีนี้:        11720 คน

สถิติทั้งหมด: 17619 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข"

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะที่เหมาะสม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้ คุณลักษณะ และทักษะในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง
3. สพป.ขอนแก่น 3 และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย
5. สพป.ขอนแก่น 3 และสถานศึกษาในสังกัได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนกลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

จุดเน้น
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนาการคิด สื่อสาร อ่านเขียนได้
3. ปลอดภัยทุกพื้นที่
4. โรงเรียนมีมาตรฐาน
5. การบริหารมีประสิทธิภาพ
6. ใส่ใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
7. น้อมนำศาสตร์พระราชา
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ
9. ประเด็นท้าทายของผู้บริหารตามบริบทของสถานศึกษา

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2024-04-03 06:51:01
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png