กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

รวมพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๔๘
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสพฐ.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 สพป.ขอนแก่น 3.pdfที่นี่

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!