แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3

ที่ตั้ง : ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4341-5104
Website : https://www.kkn3.go.th
Email : datakkn3@gmail.com
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

170

จำนวนโรงเรียน

More info

16310

จำนวนนักเรียน

More info

1565

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

170

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) พล ขอนแก่น 54 เล็ก เปิดไฟล์
2 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี พล ขอนแก่น 47 เล็ก เปิดไฟล์
3 บ้านหนองบะโคกสว่าง พล ขอนแก่น 106 เล็ก เปิดไฟล์
4 บ้านหนองไผ่วิทยา พล ขอนแก่น 61 เล็ก เปิดไฟล์
5 บ้านหนองแวงมน พล ขอนแก่น 162 กลาง เปิดไฟล์
6 บ้านโจดหนองแกหนองสิม พล ขอนแก่น 141 กลาง เปิดไฟล์
7 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู พล ขอนแก่น 124 กลาง เปิดไฟล์
8 บ้านวังขอนพาดหนองแวง พล ขอนแก่น 132 กลาง เปิดไฟล์
9 บ้านหนองเรือ พล ขอนแก่น 0 เล็ก เปิดไฟล์
10 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ พล ขอนแก่น 42 เล็ก เปิดไฟล์
11 บ้านโนนเมืองโคกกุง พล ขอนแก่น 68 เล็ก เปิดไฟล์
12 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี พล ขอนแก่น 134 กลาง เปิดไฟล์
13 บ้านหัวนาหนองแวง พล ขอนแก่น 56 เล็ก เปิดไฟล์
14 มิตรภาพ 2 พล ขอนแก่น 39 เล็ก เปิดไฟล์
15 บ้านห้วยโจด พล ขอนแก่น 66 เล็ก เปิดไฟล์
16 บ้านทุ่งแค พล ขอนแก่น 74 เล็ก เปิดไฟล์
17 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) พล ขอนแก่น 67 เล็ก เปิดไฟล์
18 บ้านยานางโนนแต้ พล ขอนแก่น 43 เล็ก เปิดไฟล์
19 บ้านหนองสะแบงสามัคคี พล ขอนแก่น 22 เล็ก เปิดไฟล์
20 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ พล ขอนแก่น 55 เล็ก เปิดไฟล์
21 บ้านโนนหอมโนนศาลา พล ขอนแก่น 66 เล็ก เปิดไฟล์
22 ชุมชนบ้านชาด พล ขอนแก่น 120 กลาง เปิดไฟล์
23 บ้านทับบา พล ขอนแก่น 119 เล็ก เปิดไฟล์
24 บ้านหญ้าคาท่าหลวง พล ขอนแก่น 71 เล็ก เปิดไฟล์
25 บ้านหันใหญ่ พล ขอนแก่น 192 กลาง เปิดไฟล์
26 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย พล ขอนแก่น 186 กลาง เปิดไฟล์
27 บ้านลอมคอม พล ขอนแก่น 144 กลาง เปิดไฟล์
28 บ้านหนองอรุณ พล ขอนแก่น 130 กลาง เปิดไฟล์
29 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) พล ขอนแก่น 57 เล็ก เปิดไฟล์
30 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) พล ขอนแก่น 82 เล็ก เปิดไฟล์
31 บ้านป่าเป้า พล ขอนแก่น 74 เล็ก เปิดไฟล์
32 บ้านโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 155 กลาง เปิดไฟล์
33 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง พล ขอนแก่น 125 กลาง เปิดไฟล์
34 บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี พล ขอนแก่น 85 เล็ก เปิดไฟล์
35 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา พล ขอนแก่น 66 เล็ก เปิดไฟล์
36 บ้านโนนตะโก พล ขอนแก่น 9 เล็ก เปิดไฟล์
37 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 พล ขอนแก่น 144 กลาง เปิดไฟล์
38 บ้านฝาผนังวังจาน พล ขอนแก่น 59 เล็ก เปิดไฟล์
39 บ้านหนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น 167 กลาง เปิดไฟล์
40 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ พล ขอนแก่น 52 เล็ก เปิดไฟล์
41 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี พล ขอนแก่น 81 เล็ก เปิดไฟล์
42 ไตรคามราษฎร์บำรุง พล ขอนแก่น 45 เล็ก เปิดไฟล์
43 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี พล ขอนแก่น 130 กลาง เปิดไฟล์
44 บ้านโนนชาดวิทยา พล ขอนแก่น 51 เล็ก เปิดไฟล์
45 บ้านหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 72 เล็ก เปิดไฟล์
46 บ้านหันน้อย พล ขอนแก่น 58 เล็ก เปิดไฟล์
47 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร พล ขอนแก่น 41 เล็ก เปิดไฟล์
48 สหราษฎร์อนุกูล พล ขอนแก่น 75 เล็ก เปิดไฟล์
49 บ้านคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 162 กลาง เปิดไฟล์
50 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ แวงใหญ่ ขอนแก่น 11 เล็ก เปิดไฟล์
51 ดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 132 กลาง เปิดไฟล์
52 ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง แวงใหญ่ ขอนแก่น 50 เล็ก เปิดไฟล์
53 บ้านโนนข่าวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 78 เล็ก เปิดไฟล์
54 โนนทองวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 109 เล็ก เปิดไฟล์
55 บ้านรัตนะ แวงใหญ่ ขอนแก่น 155 กลาง เปิดไฟล์
56 บ้านหนองแซงแสงอรุณ แวงใหญ่ ขอนแก่น 71 เล็ก เปิดไฟล์
57 บ้านกุดหมากเห็บ แวงใหญ่ ขอนแก่น 125 กลาง เปิดไฟล์
58 นาโพธิ์ชีวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 137 กลาง เปิดไฟล์
59 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ แวงใหญ่ ขอนแก่น 31 เล็ก เปิดไฟล์
60 วังบงน้อยวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 97 เล็ก เปิดไฟล์
61 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 316 กลาง เปิดไฟล์
62 ชุมชนบ้านดอนหัน แวงใหญ่ ขอนแก่น 125 กลาง เปิดไฟล์
63 บ้านโจดใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 63 เล็ก เปิดไฟล์
64 บ้านถลุงเหล็ก แวงใหญ่ ขอนแก่น 32 เล็ก เปิดไฟล์
65 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา แวงใหญ่ ขอนแก่น 170 กลาง เปิดไฟล์
66 บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม แวงใหญ่ ขอนแก่น 81 เล็ก เปิดไฟล์
67 บ้านใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 71 เล็ก เปิดไฟล์
68 บ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์ แวงใหญ่ ขอนแก่น 68 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านหนองโกโสกกระหนวน แวงน้อย ขอนแก่น 89 เล็ก เปิดไฟล์
70 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) แวงน้อย ขอนแก่น 144 กลาง เปิดไฟล์
71 บ้านบะแหบหญ้าคา แวงน้อย ขอนแก่น 61 เล็ก เปิดไฟล์
72 บ้านตลาดหนองแก แวงน้อย ขอนแก่น 36 เล็ก เปิดไฟล์
73 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง แวงน้อย ขอนแก่น 82 เล็ก เปิดไฟล์
74 บ้านโสกน้ำขาว แวงน้อย ขอนแก่น 90 เล็ก เปิดไฟล์
75 บ้านทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 77 เล็ก เปิดไฟล์
76 บ้านโคกสง่า แวงน้อย ขอนแก่น 23 เล็ก เปิดไฟล์
77 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว แวงน้อย ขอนแก่น 34 เล็ก เปิดไฟล์
78 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา แวงน้อย ขอนแก่น 14 เล็ก เปิดไฟล์
79 บ้านท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 148 กลาง เปิดไฟล์
80 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา แวงน้อย ขอนแก่น 92 เล็ก เปิดไฟล์
81 บ้านหนองแวงท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 237 กลาง เปิดไฟล์
82 บ้านรวงโนนไทโนนโจด แวงน้อย ขอนแก่น 51 เล็ก เปิดไฟล์
83 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ แวงน้อย ขอนแก่น 64 เล็ก เปิดไฟล์
84 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร แวงน้อย ขอนแก่น 200 กลาง เปิดไฟล์
85 บ้านห้วยทรายทุ่งมน แวงน้อย ขอนแก่น 170 กลาง เปิดไฟล์
86 บ้านละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 133 กลาง เปิดไฟล์
87 บ้านโนนทองหลางโคกสูง แวงน้อย ขอนแก่น 21 เล็ก เปิดไฟล์
88 บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว แวงน้อย ขอนแก่น 19 เล็ก เปิดไฟล์
89 ชุมชนบ้านโคกสี แวงน้อย ขอนแก่น 241 กลาง เปิดไฟล์
90 บ้านกุดรู แวงน้อย ขอนแก่น 54 เล็ก เปิดไฟล์
91 บ้านแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 130 กลาง เปิดไฟล์
92 บ้านหนองแขมอีโล แวงน้อย ขอนแก่น 118 เล็ก เปิดไฟล์
93 บ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย ขอนแก่น 16 เล็ก เปิดไฟล์
94 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ หนองสองห้อง ขอนแก่น 81 เล็ก เปิดไฟล์
95 บ้านปอแดง หนองสองห้อง ขอนแก่น 41 เล็ก เปิดไฟล์
96 บ้านหนองกุงโนนทัน หนองสองห้อง ขอนแก่น 196 กลาง เปิดไฟล์
97 บ้านหนองแวงตอตั้ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 207 กลาง เปิดไฟล์
98 บ้านศุภชัย หนองสองห้อง ขอนแก่น 75 เล็ก เปิดไฟล์
99 บ้านดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 187 กลาง เปิดไฟล์
100 โนนชาดหนองช้างน้ำ หนองสองห้อง ขอนแก่น 94 เล็ก เปิดไฟล์
101 หนองพลวงมิตรประชา หนองสองห้อง ขอนแก่น 62 เล็ก เปิดไฟล์
102 บ้านหนองหญ้าขาว หนองสองห้อง ขอนแก่น 113 เล็ก เปิดไฟล์
103 บ้านกระหนวนดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 122 กลาง เปิดไฟล์
104 บ้านหินแร่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 46 เล็ก เปิดไฟล์
105 บ้านหนองวัดป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 79 เล็ก เปิดไฟล์
106 บ้านหนองแวงน้อย หนองสองห้อง ขอนแก่น 46 เล็ก เปิดไฟล์
107 บ้านดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 90 เล็ก เปิดไฟล์
108 บ้านโนนท่อน หนองสองห้อง ขอนแก่น 47 เล็ก เปิดไฟล์
109 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 94 เล็ก เปิดไฟล์
110 บ้านหนองไผ่น้อย หนองสองห้อง ขอนแก่น 69 เล็ก เปิดไฟล์
111 บ้านหนองแวงยาว หนองสองห้อง ขอนแก่น 151 กลาง เปิดไฟล์
112 บ้านหนองแสง หนองสองห้อง ขอนแก่น 73 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านกุดหว้า หนองสองห้อง ขอนแก่น 79 เล็ก เปิดไฟล์
114 บ้านหนองบัวแดง หนองสองห้อง ขอนแก่น 5 เล็ก เปิดไฟล์
115 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก หนองสองห้อง ขอนแก่น 65 เล็ก เปิดไฟล์
116 บ้านหนองเปล่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 43 เล็ก เปิดไฟล์
117 จตุคามวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 86 เล็ก เปิดไฟล์
118 บ้านตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 59 เล็ก เปิดไฟล์
119 บ้านกอกโนนแต้ หนองสองห้อง ขอนแก่น 61 เล็ก เปิดไฟล์
120 บ้านโคกสูงประชาสรรค์ หนองสองห้อง ขอนแก่น 44 เล็ก เปิดไฟล์
121 บ้านชาดหนองเหล็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 63 เล็ก เปิดไฟล์
122 บ้านโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 78 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านสว่างวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 0 เล็ก เปิดไฟล์
124 บ้านสำราญ หนองสองห้อง ขอนแก่น 60 เล็ก เปิดไฟล์
125 ชุมชนวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 47 เล็ก เปิดไฟล์
126 บ้านหลักด่าน หนองสองห้อง ขอนแก่น 44 เล็ก เปิดไฟล์
127 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม หนองสองห้อง ขอนแก่น 83 เล็ก เปิดไฟล์
128 บ้านหนองยาง หนองสองห้อง ขอนแก่น 39 เล็ก เปิดไฟล์
129 บ้านสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 142 กลาง เปิดไฟล์
130 บ้านหินลาดนาดี หนองสองห้อง ขอนแก่น 40 เล็ก เปิดไฟล์
131 บ้านหนองกาว หนองสองห้อง ขอนแก่น 24 เล็ก เปิดไฟล์
132 บ้านหนองคลองดอนแดง หนองสองห้อง ขอนแก่น 172 กลาง เปิดไฟล์
133 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 241 กลาง เปิดไฟล์
134 บ้านหนองกุงสว่าง หนองสองห้อง ขอนแก่น 111 เล็ก เปิดไฟล์
135 ชุมชนหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 200 กลาง เปิดไฟล์
136 บ้านโคกสูงวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 105 เล็ก เปิดไฟล์
137 บ้านท่าหนองหว้า หนองสองห้อง ขอนแก่น 74 เล็ก เปิดไฟล์
138 บ้านโนนขามป้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 59 เล็ก เปิดไฟล์
139 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว หนองสองห้อง ขอนแก่น 48 เล็ก เปิดไฟล์
140 บ้านวังคูณ หนองสองห้อง ขอนแก่น 105 เล็ก เปิดไฟล์
141 บ้านหนองไทร หนองสองห้อง ขอนแก่น 25 เล็ก เปิดไฟล์
142 บ้านหนองบัวแดงวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 81 เล็ก เปิดไฟล์
143 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองสองห้อง ขอนแก่น 952 ใหญ่ เปิดไฟล์
144 บ้านโนนรังหนองบอน หนองสองห้อง ขอนแก่น 32 เล็ก เปิดไฟล์
145 บ้านเปาะ หนองสองห้อง ขอนแก่น 31 เล็ก เปิดไฟล์
146 บ้านเมย หนองสองห้อง ขอนแก่น 97 เล็ก เปิดไฟล์
147 บ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 160 กลาง เปิดไฟล์
148 ไตรมิตรวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น 194 กลาง เปิดไฟล์
149 บ้านกุดหอยกาบ หนองสองห้อง ขอนแก่น 42 เล็ก เปิดไฟล์
150 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว หนองสองห้อง ขอนแก่น 43 เล็ก เปิดไฟล์
151 บ้านหันโจดหนองกุง หนองสองห้อง ขอนแก่น 42 เล็ก เปิดไฟล์
152 บ้านแฝก หนองสองห้อง ขอนแก่น 48 เล็ก เปิดไฟล์
153 บ้านดอนชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 53 เล็ก เปิดไฟล์
154 บ้านโนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 148 กลาง เปิดไฟล์
155 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ โนนศิลา ขอนแก่น 213 กลาง เปิดไฟล์
156 บ้านหลุบคา โนนศิลา ขอนแก่น 78 เล็ก เปิดไฟล์
157 บ้านเหล่าโนนคูณ โนนศิลา ขอนแก่น 70 เล็ก เปิดไฟล์
158 เบญจคามสามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 113 เล็ก เปิดไฟล์
159 บ้านวังยาวสามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 139 กลาง เปิดไฟล์
160 บ้านหันศิลางาม โนนศิลา ขอนแก่น 157 กลาง เปิดไฟล์
161 บ้านหนองขี้เห็น โนนศิลา ขอนแก่น 82 เล็ก เปิดไฟล์
162 ไตรมิตรพัฒนศึกษา โนนศิลา ขอนแก่น 177 กลาง เปิดไฟล์
163 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ โนนศิลา ขอนแก่น 79 เล็ก เปิดไฟล์
164 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ โนนศิลา ขอนแก่น 87 เล็ก เปิดไฟล์
165 บ้านห้วยแคน โนนศิลา ขอนแก่น 87 เล็ก เปิดไฟล์
166 ไตรราษฎร์สามัคคี โนนศิลา ขอนแก่น 47 เล็ก เปิดไฟล์
167 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ โนนศิลา ขอนแก่น 90 เล็ก เปิดไฟล์
168 บ้านผักหวาน โนนศิลา ขอนแก่น 80 เล็ก เปิดไฟล์
169 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า โนนศิลา ขอนแก่น 88 เล็ก เปิดไฟล์
170 หนองกุงห้วยเสียววิทยา โนนศิลา ขอนแก่น 148 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 2
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 121
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 48
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 0