ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม รายละเอียด
ประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2567

4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ยังได้บรรยายพิเศษ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สูงขึ้น โดยมีรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ทุกคน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

4 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 157 ครั้ง ปักหมุด
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

1 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 342 ครั้ง ปักหมุด
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

พิธีการประกาศ (No Gift Policy) สพป.ขอนแก่น เขต 3

พิธีการประกาศ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

29 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 320 ครั้ง ปักหมุด
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบหมาย นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยมี ผอ.กลุ่ม /หน่วย และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลในการประเมินได้ตามกำหนด ณ ห้องประชุมเบญจพร 

5 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 244 ครั้ง ปักหมุด
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 ศูนย์ ในสังกัด

5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 17 ศูนย์ ในสังกัด เพื่อหารือข้อราชการจำเป็น เร่งด่วนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นเจ้าภาพหลักในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาค ประจำปี 2565 - 2566 ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 60 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 7 สำโรง - วังหิน ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง

4 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 13.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มอบเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 7 สำโรง - วังหิน ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดศูนย์ สำโรง - วังหิน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

5 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 66 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น เขต 3) ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 43 ท่าน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานด้านต่างๆที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี ของโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอหนองสองห้อง และโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน อำเภอแวงน้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บรรยายพิเศษ ให้ข้อคิด และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ คุณธรรม และธรรมมาภิบาล พร้อมทั้งนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และทีมผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นทีมที่ปรึกษา (Coaching) ได้ให้คำชึ้แนะ แนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ดร.ภาวนี อิศรา ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องฯ และนายปิติพงษ์ สุดสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียนที่คณะเข้าศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ยังได้บันทึกเทปวิดิโอรายการพุธเช้า ข่าวทรายทอง ของทาง ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คและช่องยูทูป "โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่มมน" อีกด้วย

5 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 43 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567

4 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 62 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มอำนวยการ

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีนายธนกฤต ศิริภิรมย์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. ผู้ทรงเกียรติ ซึ่งในคราวประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแสดงความยินดีกับนายภัทรพงศ์ สุทธิ ผอ.ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นคณะ อ.ก.ค.ศ. สายงานผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระพิจารณาทีี่สำคัญ ดังนี้ 1. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งและกำหนดสัดส่วนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่าง) เพื่อใช้ในการสรรหา 2. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 17 ราย 4. ขออนุมัติแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 5 ราย 5.ขออนุมัติการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามหลักเกณฑ์ ว.๑๙ จำนวน 17 ราย 6. ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 7. ขออนุมัติคุณสมบัติ/การแต่งตั้ง/สุ่มคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 8. ขออนุมัติและรับรองผลการประเมินและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบ DPA 9. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งว่าง กลับมาเป็นชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 10. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 11.การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พบประวัติการกระทำความผิด

1 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 66 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมวิชาการ การพัมนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 - 12.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในการประชุมวิชาการ การพัมนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมด็จพระเทพฯ ทั้ง 3 โรงเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

1 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 52 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567

28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน มีนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) จัดประสบการณ์ บูรณาการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

1 กรกฏาคม 2567 อ่านแล้ว 45 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และคณะร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเสส กรุงเทพมหานคร

28 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 103 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุม และบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

28 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 64 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25667 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพล เพื่อมอบนโยบาย แนวทาง วิธีดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น

21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25667 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพล เพื่อมอบนโยบาย แนวทาง วิธีดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

22 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 109 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

อบรมหลักสูตรค่ายเยาวชน DAY CAMP ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องเบญจมิตร สพป.ขอนแก่น เขต 3

21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00- 10.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมกิจกรรม กล่าวบรรยาย และกล่าวต้อนรับคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในการมาเข้าค่ายอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชน DAY CAMP ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องเบญจมิตร สพป.ขอนแก่น เขต 3

21 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 119 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 10.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) โดยมีนายโอวาท อดทน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart Area) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ระบบบริหารงานทั่วไป 2. ระบบบริหารงบประมาณ 3. ระบบบริหารงานบุคคล และ 4. ระบบบริหารวิชาการ โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

21 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 99 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และบริบทด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านกุดรู

20 มิถุนายน 2567 เวลา 11.15 - 12.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และบริบทด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านกุดรู โดยมีนายมิตรภาพ ไกรวัน ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ได้รับทราบ ณ โรงเรียนบ้านกุดรู อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

21 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 77 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนบ้านท่านางแนว

20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนบ้านท่านางแนว พร้อมทั้งมอบกระเป๋าและของรางวัลที่ระลึกแก่เด็กนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยมีนายรุงเรือง ศรฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่านางแนว ให้การต้อนรับและคารวะเนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครูของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

21 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 55 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสามัญประจำปี 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 บ้านหัน

18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบหมายให้ นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ศูนย์ฯ ที่ 16 บ้านหัน ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านหันศิลางาม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

19 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 81 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 9 ดงเค็ง ตะกั่วป่า

14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 9 ดงเค็ง ตะกั่วป่า พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์ฯ และบรรยายพิเศษ มอบนโยบาย แนวคิด แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

17 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 80 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง

14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 12 แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์ฯ และบรรยายพิเศษ มอบนโยบาย แนวคิด แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านหนองแขมอีโล อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

17 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 56 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 13 ท่าวัด ละหานนา ท่านางแนว

13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 - 15.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 13 ท่าวัด ละหานนา ท่านางแนว พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านท่านางแนว เพื่อมอบนโยบาย แนวทาง แนวคิด และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง นอกจากนี้ยังตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ ตามนโยบาย (Quick Win) เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองของ ร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน พร้อมทั้งได้บันทึกคลิป วิดีโอเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และเยี่ยมชมบริบทด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานศูนย์ฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมและต้อนรับอย่างอบอุ่น

17 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 45 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Kick Off การปลูกป่าในใจเยาวชนตาม โครงการสร้างจิตสำนึก ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

12 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30-12:00 น.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำโดย ดร.ณัชญานุช สุด ชาดี เป็นประ ธาน เปิด กิจกรรม Kick Off การปลูกป่าในใจเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึก ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน สพปขอนแก่นเขต 3 ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยการนำของนายสมบัติ พัฒนวาณิชนันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ณโรงเรียนบ้านท่านางแนว ตำบล ละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมี ท่านรอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 3 บุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ืผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 450 คน และในวันเดียวกัน ภาคบ่าย เวลา 12:00-15:00 น.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำโดย ดร.ณัชญานุช สุด ชาดี เป็นประ ธาน เปิด กิจกรรม Kick Off การปลูกป่าในใจเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึก ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน สพปขอนแก่นเขต 3 ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยการนำของนายสมบัติ พัฒน0วาณิชนันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม และคณะ ณโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ตำบล ละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมี ท่านรอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 3 บุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ืผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 250 คน

17 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 70 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 / 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3(สพป.ขอนแก่น เขต 3) โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 / 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศีึกษา และส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง ณ โอกาสนี้ทาง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ สพฐ.) ได้มาเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ให้แนวคิด แนวทางการปฏิบัติงาน เจตคติที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3

12 มิถุนายน 2567 อ่านแล้ว 69 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

อบรมตามโครงการ ทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะติดตาม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้เข้าค่ายฝึกอบรมตามโครงการ ทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2567 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

17 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 88 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่4/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นำโดยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 ,นายโอวาท อดทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่4/2567 ผ่านระบบ vdo conference เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่าน ดร.ธนุ วงษ์จินดา (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มอบหมายให้ท่านเกศทิพย์ ศุภวานิช (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

16 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 88 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นำโดยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและแสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

13 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 89 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2567 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเป็นไปตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยได้เยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนบ้านห้วยแคน และโรงเรียนบ้านโนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

16 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 88 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

อบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ตามโครงการอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่ ภายใต้กิจกรรมร่วมใจปลูกป่า 7200 ไร่กับ กฟผ.ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นเขตพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการ มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 120 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดงาน รุ่นที่ 2 / 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณและสถานที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทีมผู้บริหารของเขื่อนอุบลรัตน์ และวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สกลนคร และวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเครือข่าย

16 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 94 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

21 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.20 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่ม คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT อ.เมือง จ.ขอนแก่น

21 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 104 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มีความจำเป็นเหตุพิเศษและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 09.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ข้อคิด แนวทางการทำงาน การจัดการเรียนการสอน และนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แก่คณะครูผู้ช่วยที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกจากการสอบแข่งขันกรณีที่มีความจำเป็นเหตุพิเศษ (ว16) จำนวน 16 คน และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ่คน ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

14 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 119 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมประชุม KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567  ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วย นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กล่ม/หน่วย บุคลาทางการศึกษา และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ร่วม KICK OFF โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดย พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 

6 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 155 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่ ภายใต้กิจกรรมร่วมใจปลูกป่า 7200 ไร่

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติร่วมงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาเพื่อบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ตามโครงการอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาวิถีใหม่ ภายใต้กิจกรรมร่วมใจปลูกป่า 7200 ไร่กับ กฟผ.ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นเขตพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการ มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 120 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดงาน รุ่นที่ 1 / 2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน   ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้านงบประมาณและสถานที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทีมผู้บริหารของเขื่อนอุบลรัตน์ และวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สกลนคร และวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเครือข่าย

2 พฤษภาคม 2567 อ่านแล้ว 151 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 5 / 2567

30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 5 / 2567 ขึ้น โดยมีนายธนกฤต ศิริภิรมย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

30 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 149 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเตรียมความพร้อม และมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมประชุม Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังได้มีพิธีการประกาศ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

23 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 186 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

 วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบหมายให้ นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายอดุลย์ วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศน์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินPISA ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 3 ดังนี้ 1.แนวทางปฏิบัติที่ดี 2.กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน 3.ผลการนำนักเรียนเข้าระบบ PISA Style Online Testing ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

11 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 264 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 สงกรานต์สุขใจ สืบสานวิถีไทย สวัสดีปีใหม่ ชุมฉ่ำชื่นบาน

 วันที่ 11 เมษายน 2567 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ,อดีตผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงประจำปี 2567 สงกรานต์สุขใจ สืบสานวิถีไทย สวัสดีปีใหม่ ชุมฉ่ำชื่นบาน ณ  สพป.ขอนแก่น เขต 3

11 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 240 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

9 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 392 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

5 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 203 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ โดยมี นายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และ นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นกรรมการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยให้แต่ละบุคคลนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

4 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 190 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน

1 เมษายน 2567 เวลา 10.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  โดยมี นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และ นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้แต่ละบุคคลนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

1 เมษายน 2567 อ่านแล้ว 193 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

31 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 233 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

31 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 192 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 3

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 3

31 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 130 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารการศึกษา)

27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารการศึกษา) ของนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ก.ค.ศ. ซึ่งประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

27 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 135 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting

28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน ผ่านระบบประชุม Zoom Meeting โดยมีนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อราชการจำเป็น เร่งด่วน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 145 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เป็นไปตามกฏของ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน ศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

26 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 140 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตฯ เพื่อพิจารณาข้อราชการ การดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมเร่งด่วน

20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตฯ โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อพิจารณาข้อราชการ การดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

20 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 147 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด

14 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "เมืองพลเกมส์" ขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อันจะส่งผลให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

14 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 162 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เป็นไปตามกฏของ ก.ค.ศ. กำหนด ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 14 และ 15 อ.แวงใหญ่

13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้เป็นไปตามกฏของ ก.ค.ศ. กำหนด ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 14 และ 15 อ.แวงใหญ่ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 ศูนย์ ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยา อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

13 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 146 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมรับฟังทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนร่วมกับ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 14.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนร่วมกับ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขากพฐ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของ สพฐ. เพื่อเป็นการทบทวนมาตรการการรายงานข่าว การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันท่วงที และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

12 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 137 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมชี้แจงโครงการสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 121 โรงเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่า 600 ไร่ และสร้างความหลาหลายทางชีวภาพ โดยมีนายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

12 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 145 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 16 และ 17 อ.โนนศิลา

11 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 16 และ 17 อ.โนนศิลา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 ศูนย์ ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหันศิลางาม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

11 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 143 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี

8 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีโครงการ "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร"  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตฯ ได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญร่วมกัน น้อมนำหลักธรรม    คำสอน ของหลักศาสนาพุทธ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ณ วัดสว่างน้ำใส บ้านวังยาว อำเภอโนนศิลา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พื้นที่อำเภอโนนศิลา และข้าราชการในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

8 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 147 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 12 และ 13 อ.แวงน้อย

7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 12 และ 13 อ.แวงน้อย โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 2 ศูนย์ ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

7 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 136 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 7,8 และ 11 อ.หนองสองห้อง

6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 17.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 7,8 และ 11 อ.หนองสองห้อง โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ศูนย์ ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

6 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 152 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 6,9 และ 10 อ.หนองสองห้อง

5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 17.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 6,9 และ 10 อ.หนองสองห้อง โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ศูนย์ ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับติดตามเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

5 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 163 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 2 และ 4 อ.พล

4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 2 และศูนย์ฯ ที่ 4 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารในศูนย์ฯ ดังกล่าว ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

4 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 141 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมในการสร้างความเข้าใจการกำกับติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 09.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ในการสร้างความเข้าใจการกำกับติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ผู้ที่รับผิดชอบในประเด็นกำกับติดตามต่างๆ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องเบญทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

4 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 138 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 1 , 3 และ 5 อ.พล

1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 1 , 3 และ 5 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารในศูนย์ฯ ดังกล่าว ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

1 มีนาคม 2567 อ่านแล้ว 142 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุญยเกตุ

29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุญยเกตุ โดยสำนักงาน สกสค. จ.ขอนแก่น ให้กับนายสุชานันท์ ประเสริฐศิลป์ นักเรียน ร.ร.พล โดยมีนายบุญเหลือ ทองอ่อน ผอ.ร.ร.พล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องผู้อำนวยการ ร.ร.พล อ.พล จ.ขอนแก่น

29 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 165 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน National Test (NT) หรือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน นักเรียน National Test (NT) หรือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบใน 2 อำเภอคือ อำเภอโนนศิลา ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านขอนสักตอประดู่ และ ร.ร.บ้านหันศิลางาม อำเภอหนองสองห้อง ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง และ ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องครุราษรังสรรค์

28 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 161 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มคลัสเตอร์ ที่ 12 ร้อยแก่นสารสินธ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม กาฬสินธ์)

27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มคลัสเตอร์ ที่ 12 ร้อยแก่นสารสินธ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม กาฬสินธ์) โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

27 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 161 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยการนำของท่านนิวัตร แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การลดใช้พลังงาน และการจัดการขยะ (Green office) ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3

21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 178 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 1 /2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 1 /2567 ขึ้น โดยมีนายธนกฤต ศิริภิรมย์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 194 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน แนวทาง วิธีการ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน และพิธีลงนาม MOU ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ในการบันทึกข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน และ ผอ.กลุ่ม ได้ชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผู้บริหารได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านธีรัตน์ บางเพชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

19 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 173 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

17 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ มะโนขันธ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจัดพระราชพิธีขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

17 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 173 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 3และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 827 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ อ.แวงใหญ่

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ อ.แวงใหญ่ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 1209 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ทำบุญวันพระ โครงการเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม, ผู้บริหาร ,ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธี "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร" โดยในครั้งนี้เป็นการทำบุญสัญจร ณ วัดบ้านคอนฉิม อ.แวงใหญ่ โดยมีผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงใหญ่ร่วมทำบุญและให้การต้อนรับ

9 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 1156 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE รับฟังแนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 -10.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ผู้ที่รับผิดชอบและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับ สพฐ. เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศีึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

9 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 1181 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การอบรม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2567

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการอบรม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

7 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านแล้ว 1176 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร คณะครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงน้อย

18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจร คณะครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงน้อย ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกโรงเรียนในพื้นที่ อ.แวงน้อย เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

18 มกราคม 2567 อ่านแล้ว 1405 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี

18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น.ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.รัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมมะสัญจร" ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการจัดกิจกรรมทำบุญสัญจร ณ พื้นที่ อำเภอแวงน้อย ณ วัดท่าละหานนา ตำบลละหานนา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

18 มกราคม 2567 อ่านแล้ว 1396 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

จัดอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สังเกตการณ์ รวม 175 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

11 มกราคม 2567 อ่านแล้ว 1410 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม , ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ตามปฏิทินที่ได้วางกำหนดการไว้ ในวันจันทร์แรกของทุกเดือนจะมีการทำกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับได้กล่าวพบปะ พูดคุย ให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติงานในศักราชใหม่ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ขอนแก่น เขต 3        

8 มกราคม 2567 อ่านแล้ว 1416 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมเรียกรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเรียกรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ท่าน จากบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมีนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 มกราคม 2567 อ่านแล้ว 765 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 1378 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 2061 ครั้ง
จนท.กลุ่มอำนวยการ News

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 60 คน ในการมาเข้าค่ายอาสาพัฒนาภายใต้ชื่อ "ไม่ใกล้ ไม่ไกล อยากชวนเธอไปพักใจที่ไตรคาม" เพื่ออาสามาพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ ตามศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยมีนางณชาลิดา นาโควงศ์ ผอ.ร.ร.ไตรคามราษฎร์บำรุง และคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.ไตรคามราษฎร์บำรุง อ.พล จ.ขอนแก่น

18 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 2082 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรม ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร

12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ซึ่งตรงกับวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น เขต 3) โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้นำคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่ม,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกิจกรรม "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร" โดยครั้งนี้สัญจรมาที่อำเภอหนองสองห้อง ณ วัดสุทธิจิตราราม บ้านโนนสะอาด ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่

12 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 2061 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2566สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรินทร์ สว่างอารมณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. เป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นายกสมาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำอำเภอ ตัวแทนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 3"องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE Together

7 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 2055 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

รำลึกถึงพระองค์ พระผู้ทรงพระปรีชา ปรานีมีเมตตา พัฒนาประเทศไทย คนไทยมีวันนี้ เพราะบารมีที่ท่านให้ 5 ธันวามาร่วมใจ ทำดีให้พ่อ ร.9   5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 -09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

5 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 823 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

เรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันที่ได้มีการขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 4 วิชาเอก

29 พ.ย. 66 เวลา 13.00 - 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้เรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันที่ได้มีการขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 4 วิชาเอก รวมเรียกบบรจุแต่งตั้งทั้งสิ้น 11 คน โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้กล่าวพบปะให้โอวาท และมอบนโบาย ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่คณะครูผู้สอนพนักงานราชการ ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งตามโรงเรียนที่มีอัตราว่างที่ได้รับจัดสรรตามความขาดแคลนเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

29 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 832 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

มอบนโยบายเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 25 คน

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวมอบนโยบาย ให้โอวาท บทบาทหน้าที่ ข้อคิด แนวปฏิบัติในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา และการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 25 คน ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 2053 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน โดยมีคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 15 แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นาเพียง ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรม และมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ขอนแก่นเขต 3 ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมแก่นราชพฤกษ์ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

28 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 1012 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

มอบนโยบายแก่คณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 -10.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พบปะ กล่าวให้โอวาท ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน We love together" แก่คณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

20 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 987 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

    13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และอำเภอแรกในเขตบริการที่มีทั้งหมด 5 อำเภอ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ของ ร.ร.โนนศิลาพิทยาคม อ. โนนศิลา เพื่อพบปะ มอบนโยบาย และวิธีการทำงานร่วมกันกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพื้นที่ อ.โนนศิลา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together "    

13 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 965 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและการจัดการเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการจัดการเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการจัดการบริหารเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตฯ โดยได้มอบหมายให้นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครบทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 982 ครั้ง
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคสาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคสาดีข้าราชการครู รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา "ชนะเลิศเหรียญทอง" รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12(Cluster12) (ผู้ที่ชนะเลิศเหรียญทองฯ จะได้รับรางวัลในระดับ สพฐ.)

4 ธันวาคม 2566 อ่านแล้ว 1022 ครั้ง
จนท.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ KKN3.GO.TH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ KKN3.GO.TH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 2293 ครั้ง
จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566การประชุม คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายโอวาท อดทน ท่านรอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานการประชุม และนายชนินทร์ คำเหนือ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ชี้แจงและร่วมวางแนวทางการดำเนินการวางแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2567 และร่วมสะท้อนผลการนิเทศและการสแกนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้น ป.1-6 หลังการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

8 พฤศจิกายน 2566 อ่านแล้ว 1292 ครั้ง
จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนาน 25 คน

27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนาน 25 คน และพิธีลงนาม MOU ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ในการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ร่วมกันกับท่าน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 2 ท่าน คือ นายชุติพนธ์ จะชาลี และนายโอวาท อดทน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 อ่านแล้ว 1022 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE together "

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together " 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2566 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้และการตระหนักร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะ ผู้บริหารในสังกัด จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 3 นำแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามจุดเน้น 9 ไปด้วยกัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together " kick off พร้อมเปิดเรียน แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ป้ายแดง พร้อมมอบดอกไม้ และมอบโล่ รางวัล ประเภทต่างๆให้กับผู้บริหารและสถานศึกษาที่มีผลงาน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 อ่านแล้ว 1282 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ

25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการ แนวทางการทำงาน ตลอดจนวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องเบญพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 อ่านแล้ว 1021 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายกีรติ ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุภาพร แถวเพีย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ และ อ.ก.ค.ศ. สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าอนุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

28 ตุลาคม 2566 อ่านแล้ว 2234 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

18 - 20 กันยายน 2566 นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 คน ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

24 กันยายน 2566 อ่านแล้ว 2401 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 สพป.ขอนแก่น เขต3 https://drive.google.com/file/d/1q65r7P6MU5VStu5wcNDoHt9ORfNd36kB/view?fbclid=IwAR07SPg9GOXxo5rUhJr-isHKmjLqZ2_MP6RhHUwVp2nnUMyw_VeSw-aLdng  

18 กันยายน 2566 อ่านแล้ว 1209 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับฟังนโยบายจากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และคณะ ผอ.กลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนฟาเร้น Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายจากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  

17 กันยายน 2566 อ่านแล้ว 1237 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13 - 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของนายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม เพิ่มเติม ดูที่นี่

17 กันยายน 2566 อ่านแล้ว 1265 ครั้ง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข

Location:

ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

Email:

saraban04027@obec.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!