คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุดสงวน กลางการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายมิตรชัย มั่งคั่ง
ศึกษานิเทศก็ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา มาชำนิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรชนก เหล่าเทพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุขุมาล เค้าแคน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิชาติ ศรีสังข์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ ปานนี้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชพร จันทนามศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.ศิรดา พิริยะชัยวรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุเมธตา งามชัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!