เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2566

O1 :โครงสร้าง

O2 :ข้อมูลผู้บริหาร

O3 :อำนาจหน้าที่

O4 :แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 :ข้อมูลการติดต่อ

O6 :กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 :ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 :Q&A ถามตอบ

O9 :Social Network

O10 :นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 :แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 :รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O13 :รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 :คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 :คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 :ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

O17 :รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี2565

O18 :E–Service

O19 :แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 :ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21 :สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 :นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 :การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 :หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 :รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 :แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 :ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตละประพฤติมิชอบ

O29 :ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 :การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 :ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 :การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 :รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 :การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 :การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 :แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 :รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O38 :รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 :ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O40 :การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 :การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 :มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่อยงาน

O43 :การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!