ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม รายละเอียด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยการนำของท่านนิวัตร แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. และคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การลดใช้พลังงาน และการจัดการขยะ (Green office) ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3

21 กุมภาพันธ์ 2567 31
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 1 /2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งที่ 1 /2567 ขึ้น โดยมีนายธนกฤต ศิริภิรมย์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 47
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 16.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2567 เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน แนวทาง วิธีการ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 174 โรงเรียน และพิธีลงนาม MOU ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ในการบันทึกข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน และ ผอ.กลุ่ม ได้ชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผู้บริหารได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านธีรัตน์ บางเพชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

19 กุมภาพันธ์ 2567 35
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

17 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ มะโนขันธ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจัดพระราชพิธีขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

17 กุมภาพันธ์ 2567 30
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 3และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง

14 กุมภาพันธ์ 2567 682
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ อ.แวงใหญ่

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ อ.แวงใหญ่ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2567 1077
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ทำบุญวันพระ โครงการเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 12.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม, ผู้บริหาร ,ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธี "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร" โดยในครั้งนี้เป็นการทำบุญสัญจร ณ วัดบ้านคอนฉิม อ.แวงใหญ่ โดยมีผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงใหญ่ร่วมทำบุญและให้การต้อนรับ

9 กุมภาพันธ์ 2567 1038
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE รับฟังแนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 -10.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ผู้ที่รับผิดชอบและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับ สพฐ. เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศีึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

9 กุมภาพันธ์ 2567 1042
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการอบรม

7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการอบรม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้ช่วยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

7 กุมภาพันธ์ 2567 1070
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร คณะครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงน้อย

18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจร คณะครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่ อ.แวงน้อย ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกโรงเรียนในพื้นที่ อ.แวงน้อย เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

18 มกราคม 2567 1265
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี

18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น.ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.รัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม น้อมนำกุศล พัฒนาตนด้วยความดี "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมมะสัญจร" ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการจัดกิจกรรมทำบุญสัญจร ณ พื้นที่ อำเภอแวงน้อย ณ วัดท่าละหานนา ตำบลละหานนา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

18 มกราคม 2567 1257
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

จัดอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมแนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับเกณฑ์การดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สังเกตการณ์ รวม 175 คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

11 มกราคม 2567 1267
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม , ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และการมีระเบียบวินัยของข้าราชการ ตามปฏิทินที่ได้วางกำหนดการไว้ ในวันจันทร์แรกของทุกเดือนจะมีการทำกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับได้กล่าวพบปะ พูดคุย ให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติงานในศักราชใหม่ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ขอนแก่น เขต 3        

8 มกราคม 2567 1290
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประธานในการประชุมเรียกรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเรียกรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ท่าน จากบัญชีผู้ที่สอบแข่งขันของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมีนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 มกราคม 2567 653
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ธันวาคม 2566 1270
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 ธันวาคม 2566 1948
จนท.กลุ่มอำนวยการ News

ประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ของนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 60 คน ในการมาเข้าค่ายอาสาพัฒนาภายใต้ชื่อ "ไม่ใกล้ ไม่ไกล อยากชวนเธอไปพักใจที่ไตรคาม" เพื่ออาสามาพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อการเรียนการสอน และอื่นๆ ตามศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยมีนางณชาลิดา นาโควงศ์ ผอ.ร.ร.ไตรคามราษฎร์บำรุง และคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.ไตรคามราษฎร์บำรุง อ.พล จ.ขอนแก่น

18 ธันวาคม 2566 1961
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

กิจกรรม ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร

12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ซึ่งตรงกับวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขอนแก่น เขต 3) โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้นำคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ผอ.กลุ่ม,ศึกษานิเทศก์,บุคลากรในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกิจกรรม "ทำบุญวันพระ ฟังธรรมะสัญจร" โดยครั้งนี้สัญจรมาที่อำเภอหนองสองห้อง ณ วัดสุทธิจิตราราม บ้านโนนสะอาด ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่

12 ธันวาคม 2566 1956
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2566สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรินทร์ สว่างอารมณ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. เป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นายกสมาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำอำเภอ ตัวแทนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 3"องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE Together

7 ธันวาคม 2566 1945
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

รำลึกถึงพระองค์ พระผู้ทรงพระปรีชา ปรานีมีเมตตา พัฒนาประเทศไทย คนไทยมีวันนี้ เพราะบารมีที่ท่านให้ 5 ธันวามาร่วมใจ ทำดีให้พ่อ ร.9   5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 -09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

5 ธันวาคม 2566 720
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

เรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันที่ได้มีการขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 4 วิชาเอก

29 พ.ย. 66 เวลา 13.00 - 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้เรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการจากบัญชีการสอบแข่งขันที่ได้มีการขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 4 วิชาเอก รวมเรียกบบรจุแต่งตั้งทั้งสิ้น 11 คน โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้กล่าวพบปะให้โอวาท และมอบนโบาย ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่คณะครูผู้สอนพนักงานราชการ ก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งตามโรงเรียนที่มีอัตราว่างที่ได้รับจัดสรรตามความขาดแคลนเร่งด่วนต่อไป ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

29 พฤศจิกายน 2566 717
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

มอบนโยบายเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 25 คน

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวมอบนโยบาย ให้โอวาท บทบาทหน้าที่ ข้อคิด แนวปฏิบัติในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา และการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 25 คน ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 พฤศจิกายน 2566 1937
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน โดยมีคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ที่ 15 แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นาเพียง ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรม และมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.ขอนแก่นเขต 3 ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมแก่นราชพฤกษ์ โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

28 พฤศจิกายน 2566 891
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

มอบนโยบายแก่คณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 -10.00 น. ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พบปะ กล่าวให้โอวาท ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน We love together" แก่คณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

20 พฤศจิกายน 2566 877
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

    13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจร เพื่อพบปะและมอบนโยบายตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และอำเภอแรกในเขตบริการที่มีทั้งหมด 5 อำเภอ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ของ ร.ร.โนนศิลาพิทยาคม อ. โนนศิลา เพื่อพบปะ มอบนโยบาย และวิธีการทำงานร่วมกันกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพื้นที่ อ.โนนศิลา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together "    

13 พฤศจิกายน 2566 873
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและการจัดการเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและการจัดการเว็บไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการจัดการบริหารเว็บไซต์ของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตฯ โดยได้มอบหมายให้นายโอวาท อดทน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครบทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 883
จนท.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร News

ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคสาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคสาดีข้าราชการครู รร.โนนจันทึกห้วยแกวิทยา "ชนะเลิศเหรียญทอง" รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12(Cluster12) (ผู้ที่ชนะเลิศเหรียญทองฯ จะได้รับรางวัลในระดับ สพฐ.)

4 ธันวาคม 2566 919
จนท.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ KKN3.GO.TH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ KKN3.GO.TH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

8 พฤศจิกายน 2566 2166
จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566การประชุม คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายโอวาท อดทน ท่านรอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานการประชุม และนายชนินทร์ คำเหนือ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ชี้แจงและร่วมวางแนวทางการดำเนินการวางแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2567 และร่วมสะท้อนผลการนิเทศและการสแกนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้น ป.1-6 หลังการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

8 พฤศจิกายน 2566 1154
จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนาน 25 คน

27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนาน 25 คน และพิธีลงนาม MOU ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ในการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ร่วมกันกับท่าน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 2 ท่าน คือ นายชุติพนธ์ จะชาลี และนายโอวาท อดทน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 928
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE ❤️ LOVE together "

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together " 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2566 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้และการตระหนักร่วมกัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะ ผู้บริหารในสังกัด จากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 3 นำแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามจุดเน้น 9 ไปด้วยกัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน "องค์กรคุณธรรม นำคุณภาพมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยความสุข" WE LOVE together " kick off พร้อมเปิดเรียน แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ป้ายแดง พร้อมมอบดอกไม้ และมอบโล่ รางวัล ประเภทต่างๆให้กับผู้บริหารและสถานศึกษาที่มีผลงาน ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 1135
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ

25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาประจำอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการ แนวทางการทำงาน ตลอดจนวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องเบญพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

28 ตุลาคม 2566 913
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้มอบหมายให้นายกีรติ ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุภาพร แถวเพีย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ และ อ.ก.ค.ศ. สพป.ขอนแก่น เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าอนุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

28 ตุลาคม 2566 2135
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

18 - 20 กันยายน 2566 นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทั้ง 3 คน ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

24 กันยายน 2566 2280
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 สพป.ขอนแก่น เขต3 https://drive.google.com/file/d/1q65r7P6MU5VStu5wcNDoHt9ORfNd36kB/view?fbclid=IwAR07SPg9GOXxo5rUhJr-isHKmjLqZ2_MP6RhHUwVp2nnUMyw_VeSw-aLdng  

18 กันยายน 2566 1093
สพป.ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับฟังนโยบายจากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และคณะ ผอ.กลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนฟาเร้น Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายจากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเบญจทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  

17 กันยายน 2566 1132
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

13 - 14 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของนายนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม เพิ่มเติม ดูที่นี่

17 กันยายน 2566 1147
สพป.ขอนแก่น เขต 3 News

ข้อมูลสถานที่ติดต่อเรา เส้นทางการเดินทาง

แผนที่ Google Map สามารถสืบค้นเส้นทางมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามแผนที่นี้

Get in touch

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

Location:

อำเภอพล ถนน เมืองพล-แวงน้อย, พล, ขอนแก่น 40120

Email:

info@kkn3.go.th

Call:

+66 0-4341-5104 Fax : 043-414201

Loading
Your message has been sent. Thank you!